İsmailağa Dergisi Resmî Web Sitesidir
Topbar widget area empty.
  • Ana Sayfa  /
  • 2017   / 2017 Eylül   /
  • El-Meslekü’l-Mütekassit Fi’l-Menseki’l-Mütevassit Molla Alî El-Kârî
El-Meslekü’l-Mütekassit Fi’l-Menseki’l-Mütevassit Molla Alî El-Kârî el-meslekul-mutekassit-fil-mensekil-mutevassit-molla-ali-el-kari Full view

El-Meslekü’l-Mütekassit Fi’l-Menseki’l-Mütevassit Molla Alî El-Kârî

Fıkıh literatüründe umûmî olarak bütün konulara şamil olan eserlerin oluşturduğu edebiyatın yanısıra bir de husûsî olarak belirli konularla ilgili telif edilmiş eserler bulunmaktadır. İmam Ebû Yusuf’un (rahimehullâh) malî hukuk alanında telif ettiği Kitâbu’l-Harâc’ı ve İmam Muhammed’in (rahimehullâh) İslam devletler hukuku alanında kaleme aldığı es-Siyeru’l-Kebîr’i bunların ilk örneklerini teşkil etmektedir. Fıkıh kitaplarımızda hac ve umre ile alakalı malumât, ilk dönem tasnif edebiyatından İmam Muhammed’in (rahimehullâh) es-Siyeru’s-Sağîr’i ve İmam Şâfiî’nin (rahimehullâh) el-Ümm’ü gibi eserlerden itibaren çeşitli takdîm-tehîr vecihlerinden dolayı ibadât kısmında tahâret, namaz, oruç ve zekât kitaplarından sonra yer almaktadır.

Geniş hacimli fıkıh kitaplarından hac ve umre ile akalalı istiksâî veriler elde edilse de sadece hac ve umre ile alakalı kitaplar telif edilmiştir. Konumuz olan eser dışında bu alanda İmam Nevevî’nin el-Îzâh fî Menâsiki’l-Hacc ve Kitâbü’l-Îcâz fi’l-Menâsik’i, Allâme Suyûtî’nin Tuhfetü’n-Nâsik bi Nüketi’l-Menâsik’i, İzz b. Abdisselâm’ın Kitâbü’l-Muhtasar fî Menâsiki’l-Hacc’ı, İzz b. Cemâ’a’nın Hidâyetü’s-Sâlik ile’l-Mezâhibi’l-Erbaa fi’lMenâsik’i, İbn Ferhun’un İrâdü’s-Sâlik ilâ Ef’âli’l-Menâsik’i, İbn Hacer el-Heytemî’nin Menâsikü’l-Hacc’ı, Gümüşhanevî’nin Câmi’u’l-Menâsik ‘alâ Ahseni’l-Mesâlik’i ve İbnü’z-Ziyâ el-Mekkî’nin el-Bahru’l-Amîk’ı gibi eserler yanında muasır bir çok eserde bulunmaktadır.